Dbając o siebie dbasz o swoje dzieci

maj 2015
Sylwia Tyszkiewicz Sylwia Tyszkiewicz

Dbając o siebie dbasz o swoje dzieci

Każdy rodzic chce być naj­lep­szym dla swo­ich pociech nie­za­leż­nie od ich wieku. Nie­jed­no­krot­nie przy­cho­dzi jed­nak taki moment, że natłok codzien­nych spraw, obo­wiąz­ków i nie­ocze­ki­wa­nych zda­rzeń przy­tła­cza nas i pozba­wia wszel­kiej ener­gii.

Jeśli kto­kol­wiek z nas docho­dzi do takiego momentu eks­tre­mal­nego wyczer­pa­nia, to jest to znak, że zapo­mnie­li­śmy o naj­waż­niej­szym ogni­wie tej ukła­danki, o sobie samym.

Sygnały opusz­cze­nia sie­bie i swo­ich potrzeb bywają różne. Zaczy­namy nie­do­ma­gać na zdro­wiu, mamy prze­wle­kle bóle głowy, ogar­nia nas apa­tia, tra­cimy zaan­ga­żo­wa­nie, trudno rano wstać z łózka. Taka kon­dy­cja odbija się na atmos­fe­rze naszego domu, na naszych rela­cjach z part­ne­rem i dziećmi. Niezaspo­ko­je­nie pod­sta­wo­wych potrzeb powo­duje iry­ta­cje, czę­ściej popa­damy w kon­flikty, atmos­fera wokół nas staje się napięta.

Czę­sto rezy­gnu­jemy z sie­bie z poczu­cia winy, bo zadba­nie o sie­bie koja­rzone jest ze źle poję­tym ego­izmem. Tym­cza­sem, umie­jętne zadba­nie o swoje potrzeby owo­cuje samymi pozy­ty­wami. Przede wszyst­kim czas poświę­cony sobie nała­duje nasze bate­rie, poprawi samo­po­czu­cie, pomoże zła­pać dystans do wielu spraw. Zaopie­ko­wa­nie się sobą i zaspo­ko­je­nie potrzeby odpo­czynku, uważ­no­ści, pozwoli nam z dwu­krotną ener­gią odpo­wia­dać na potrzeby ota­cza­ją­cego nas świata, bez poczu­cia wyko­rzy­sta­nia i naduży­wa­nia naszym kosz­tem.

Aby zadbać o sie­bie wystar­czy wygo­spo­da­ro­wać czas na spa­cer, czy­ta­nie książki, spo­tka­nie z przy­ja­ciółka, wizytę u kosme­tyczki. Ważne jest też aby wpro­wa­dzić te aktyw­no­ści na stałe do naszego har­mo­no­gramu dnia, tygo­dnia. Prze­sła­nie jakie pły­nie wtedy dla świata: jestem dla sie­bie ważny. Dla naszych dzieci jest to cudowna lek­cja miło­ści I sza­cunku do sie­bie.

Autor: Sylwia Tyszkiewicz

Aktualne zapisy
Budowanie w dziecku poczucie wartości Codzienność z nastolatkiem
Podobne wpisy
Aktualne zapisy
Ostatnie wpisy