Codzienność z nastolatkiem

maj 2015
Sylwia Tyszkiewicz Sylwia Tyszkiewicz

Codzienność z nastolatkiem

Okres dorastania często jest przed­sta­wiany w lite­ra­tu­rze jak okres burz­li­wych prze­mian w życiu mło­dego czło­wieka, przy­po­mi­na­jący co naj­mniej tor­nado, które prze­wraca życie całej rodziny do góry nogami. Impli­kuje to prze­ko­na­nie że okres ten wymaga szcze­gól­nych umie­jęt­no­ści prze­trwa­nia, radze­nia sobie wobec eks­tre­mal­nych trud­no­ści wycho­waw­czych. Nie można tego jed­nak tak demo­ni­zo­wać.

Nie­wąt­pli­wie jest to trudny okres dla mło­dego czło­wieka i uzna­nie tego faktu buduje pomost do komu­ni­ka­cji i budo­wa­nia dia­logu, oka­za­nia empa­tii i akcep­ta­cji dla całego pro­cesu auto­no­mi­zo­wa­nia się mło­dego czło­wieka. W pro­ce­sie dora­sta­nia młody czło­wiek buduje swoja toż­sa­mo­ści i natu­ralne jest, że aby zbu­do­wać się od pod­staw neguje wszystko, co wydaje mu się narzu­cone i utoż­sa­miane z nami, rodzi­cami. Para­dok­sal­nie objaw buntu u naszych dora­sta­ją­cych pociech to objaw zdro­wia, wiec powin­ni­śmy się z tego cie­szyć.

Jak pomagać młodemu człowiekowi i sobie samemu?
  • Okazując wsparcie – w sytuacji niepokoju, podejmowania odpowiedzialności wobec nowych zadań, potrzebuje zapewnień że sobie poradzi,
  • Będąc otwartym – akceptuj zmiany wyglądu, ubioru, unikaj ocen, które mogłyby obniżać poczucie wartości młodego człowieka,
  • Będąc konsekwentnym– porządkuj wasze relacje ustalając zasady postępowania, na które godzą się obie strony, uzgodnij konsekwencje ich nieprzestrzegania. To korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa uporządkowania i jasności świata,
  • Szanując potrzeby młodego człowieka do prywatności, wypoczynku, odmiennego zdania,
  • Będąc delikatnym – emocje młodego człowieka są kruche, dlatego należy obchodzić się z nimi delikatnie, z dużym wyczuciem, uważnością i powagą,
  • Okazując bliskość – pozornie dorastające dziecko odsuwa się od rodzica, ale ciągle potrzebuje utwierdzać się w twojej miłości do niego, nie oszczędzaj tych sygnałów,
  • Będąc autentycznym i szczerym - dając sobie prawo do uznania, że ty też popełniasz błędy i umiesz się do nich przyznać wobec dziecka. Ty też masz prawo do gorszych dni,
  • Dając sobie wsparcie – jeśli czujesz się przeciążony wobec trudnych sytuacji w jakich stawia cię codzienność, poszukaj osoby z która możesz otwarcie o tym porozmawiać, aby móc złapać dystans do własnych przeżyć danego zdarzenia. Pomagając sobie pomagasz swojemu dziecku.

Autor: Sylwia Tyszkiewicz

Aktualne zapisy
Dbając o siebie dbasz o swoje dzieci Wspieranie rozwoju dziecka od chwili narodzin
Podobne wpisy
Aktualne zapisy
Ostatnie wpisy