Budowanie w dziecku poczucie wartości

Sylwia Tyszkiewicz Sylwia Tyszkiewicz

Budowanie w dziecku poczucie wartości

Poczu­cie war­to­ści jed­nostki jest rów­no­znaczne z ade­kwatną wiarą w sie­bie, otwar­to­ścią, świa­do­mo­ścią swo­ich moc­nych stron, pozy­tyw­nym sto­sun­kiem do sie­bie i innych. Poczu­cie wła­snej war­to­ści pozwala cie­szyć się sobą takim jakim się jest, pozwala widzieć swoją nie­po­wta­rzal­ność i wyjąt­ko­wość. Pozwala akcep­to­wać sie­bie na każ­dym eta­pie pro­cesu roz­woju we wła­snym tem­pie, nie porów­nu­jąc się do innych.

Aby dziecko dziecko czuło się war­to­ściowe musi być akcep­to­wane i sta­no­wić war­tość samą w sobie dla swo­ich naj­bliż­szych. Poczu­cie, że jest ważne, kochane, wspie­rane od pierw­szych chwil swo­jego życia buduje zaufa­nie do świata i ludzi, któ­rzy dostrze­gaj i odpo­wia­dają na jego potrzeby. Jak poka­zać dziecku że jest dla nas ważne i akcep­to­wane?


Kilka prostych sposobów:

 

 • Na każ­dym eta­pie roz­woju trak­tuj dziecko z sza­cun­kiem dla jego potrzeb, zaspo­ka­jaj je, oka­zuj tro­skę i uważ­ność;
 • Akcep­tuj każdy okres roz­woju dziecka;
 • Oka­zuj dziecku bli­skość i empa­tię;
 • Dosto­suj ocze­ki­wa­nia i wyma­ga­nia do wieku i moż­li­wo­ści dziecka;
 • Akcep­tuj indy­wi­du­al­ność dziecka bez porów­nań z rówie­śni­kami;
 • Akcep­tuj zain­te­re­so­wa­nia i upodo­ba­nia dziecka;
 • Pytaj dziecko o jego potrzeby, zda­nie, bierz je pod uwagę;
 • Uważ­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem słu­chaj i słysz;
 • Stwa­rzaj dziecku oka­zje do doko­ny­wa­nia wybo­rów i podej­mo­wa­nia samo­dziel­nych decy­zji;
 • Uzgad­niaj z dziec­kiem reguły i zasady postę­po­wa­nia. Kon­se­kwent­nie je reali­zuj;
 • Nagra­dzaj i doce­niaj wysi­łek wło­żony w reali­za­cje zadań;


Dziecko trak­to­wane przez rodzi­ców z sza­cun­kiem i uważ­no­ścią, które czuje się uczest­ni­kiem świata doro­słych wra­sta w poczu­ciu mocy, w poczu­cie wpływu na swoje życie i ota­cza­jący świat. Idzie przez życie wypo­sa­żone w narzę­dzia, które wykształ­cają pozy­tywny sto­su­nek do sie­bie samego i innych ludzi. Tacy ludzie odno­szą suk­cesy w życiu zawo­do­wym, pry­wat­nym. Tacy ludzie są po pro­stu szczę­śliwi.

Autor: Sylwia Tyszkiewicz
Aktualne zapisy
Jak było w przedszkolu kochanie? Dbając o siebie dbasz o swoje dzieci